COOL là gì? Nghĩa của từ cool

COOL là gì?

COOL“Country Of Origin Labeling” trong tiếng Anh.

COOL là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng COOL“Country Of Origin Labeling”.

Country Of Origin Labeling: Ghi nhãn quốc gia xuất xứ.

Một số kiểu COOL viết tắt khác:

Campus Outreach Opportunity League: Giải đấu cơ hội tiếp cận khuôn viên.

Cayuga: Our Oral Legacy: Cayuga: Di sản truyền miệng của chúng tôi.

Canberra's Own Outstanding List: Danh sách nổi bật của riêng Canberra.

Giải thích ý nghĩa của COOL

COOL có nghĩa “Country Of Origin Labeling”, dịch sang tiếng Việt là “Ghi nhãn quốc gia xuất xứ”.