COPE là gì? Nghĩa của từ cope

COPE là gì?

COPE“U.K. Committee On Publication Ethics” trong tiếng Anh.

COPE là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng COPE“U.K. Committee On Publication Ethics”.

U.K. Committee On Publication Ethics: Ủy ban Đạo đức Xuất bản của Vương quốc Anh.

Giải thích ý nghĩa của COPE

COPE có nghĩa “U.K. Committee On Publication Ethics”, dịch sang tiếng Việt là “Ủy ban Đạo đức Xuất bản của Vương quốc Anh”.