COR là gì? Nghĩa của từ cor

COR là gì?

COR“Cornish language” trong tiếng Anh.

COR là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng COR“Cornish language”.

Cornish language: Ngôn ngữ Cornish.
mã ISO 639-2.

Giải thích ý nghĩa của COR

COR có nghĩa “Cornish language”, dịch sang tiếng Việt là “Ngôn ngữ Cornish”.