COSER là gì? Nghĩa của từ coser

COSER là gì?

COSER“COoperative SERvice” trong tiếng Anh.

COSER là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng COSER“COoperative SERvice”.

COoperative SERvice: SERvice hợp tác.

Giải thích ý nghĩa của COSER

COSER có nghĩa “COoperative SERvice”, dịch sang tiếng Việt là “SERvice hợp tác”.