COT là gì? Nghĩa của từ cot

COT là gì?

COT“Car of Tomorrow” trong tiếng Anh.

COT là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng COT“Car of Tomorrow”.

Car of Tomorrow: Car of Tomorrow.
thiết kế xe đua NASCAR trước đây.

Giải thích ý nghĩa của COT

COT có nghĩa “Car of Tomorrow”, dịch sang tiếng Việt là “Car of Tomorrow”.