CPP là gì? Nghĩa của từ cpp

CPP là gì?

CPP“Cost Per Point” trong tiếng Anh.

CPP là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng CPP“Cost Per Point”.

Cost Per Point: Chi phí mỗi điểm.
Thuật ngữ liên quan đến chiến dịch quảng cáo.

Giải thích ý nghĩa của CPP

CPP có nghĩa “Cost Per Point”, dịch sang tiếng Việt là “Chi phí mỗi điểm”.