CPTTT là gì? Nghĩa của từ cpttt

CPTTT là gì?

CPTTT“Chậm phát triển trí tuệ” trong tiếng Việt.

CPTTT là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng CPTTT“Chậm phát triển trí tuệ”.

Chậm phát triển trí tuệ.

Giải thích ý nghĩa của CPTTT

CPTTT có nghĩa “Chậm phát triển trí tuệ” trong tiếng Việt.