CPXD là gì? Nghĩa của từ cpxd

CPXD là gì?

CPXD“Cấp phép xây dựng” trong tiếng Việt.

CPXD là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng CPXD“Cấp phép xây dựng”.

Cấp phép xây dựng.

Giải thích ý nghĩa của CPXD

CPXD có nghĩa “Cấp phép xây dựng” trong tiếng Việt.