CQĐT là gì? Nghĩa của từ cqđt

CQĐT là gì?

CQĐT“Cơ quan điều tra” trong tiếng Việt.

CQĐT là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng CQĐT“Cơ quan điều tra”.

Cơ quan điều tra.

Giải thích ý nghĩa của CQĐT

CQĐT có nghĩa “Cơ quan điều tra” trong tiếng Việt.