CRAP là gì? Nghĩa của từ crap

CRAP là gì?

CRAP“Completely Ridiculous Anthropic Principle” trong tiếng Anh.

CRAP là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng CRAP“Completely Ridiculous Anthropic Principle”.

Completely Ridiculous Anthropic Principle: Nguyên tắc nhân học hoàn toàn vô lý.

Một số kiểu CRAP viết tắt khác:

Committee to Review Academic Programs: Ủy ban Đánh giá các Chương trình Học thuật.

Curiosities, Relics, Art & Propaganda: Thành phố, Di tích, Nghệ thuật & Tuyên truyền.

Cornwall Ratepayers Against Panic: Người trả giá Cornwall chống lại sự hoảng sợ.

Giải thích ý nghĩa của CRAP

CRAP có nghĩa “Completely Ridiculous Anthropic Principle”, dịch sang tiếng Việt là “Nguyên tắc nhân học hoàn toàn vô lý”.