CREN là gì? Nghĩa của từ cren

CREN là gì?

CREN“Christian Real Estate Network” trong tiếng Anh.

CREN là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng CREN“Christian Real Estate Network”.

Christian Real Estate Network: Mạng lưới Bất động sản Cơ đốc.
Hiệp hội Bất động sản.

Giải thích ý nghĩa của CREN

CREN có nghĩa “Christian Real Estate Network”, dịch sang tiếng Việt là “Mạng lưới Bất động sản Cơ đốc”.