CRNA là gì? Nghĩa của từ crna

CRNA là gì?

CRNA“Certified Registered Nurse Anesthetist” trong tiếng Anh.

CRNA là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng CRNA“Certified Registered Nurse Anesthetist”.

Certified Registered Nurse Anesthetist: Bác sĩ gây mê y tá đã đăng ký được chứng nhận.

Một số kiểu CRNA viết tắt khác:

College of Registered Nurses of Alberta: Cao đẳng Y tá Đăng ký của Alberta.

Canadian Ranger National Authority: Cơ quan Kiểm lâm Canada.

Center for Resilient Networks and Applications: Trung tâm ứng dụng và mạng có khả năng phục hồi.

North American Regional Center: Trung tâm khu vực Bắc Mỹ.

Giải thích ý nghĩa của CRNA

CRNA có nghĩa “Certified Registered Nurse Anesthetist”, dịch sang tiếng Việt là “Bác sĩ gây mê y tá đã đăng ký được chứng nhận”.