CSB là gì? Nghĩa của từ csb

CSB là gì?

CSB“Cảnh sát biển” trong tiếng Việt, “Canada Savings Bond” trong tiếng Anh.

CSB là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng CSB“Cảnh sát biển”, “Canada Savings Bond”.

Cảnh sát biển.

Canada Savings Bond: Trái phiếu tiết kiệm Canada.

Một số kiểu CSB viết tắt khác:

Collection of Computer Science Bibliographies: Bộ sưu tập Thư mục Khoa học Máy tính.

Giải thích ý nghĩa của CSB

VIỆT NGỮ.

CSB có nghĩa “Cảnh sát biển” trong tiếng Việt.

NGOẠI NGỮ.

CSB có nghĩa “Canada Savings Bond”, dịch sang tiếng Việt là “Trái phiếu tiết kiệm Canada”.