CSCĐ là gì? Nghĩa của từ cscđ

CSCĐ là gì?

CSCĐ“Cảnh sát cơ động” trong tiếng Việt.

CSCĐ là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng CSCĐ“Cảnh sát cơ động”.

Cảnh sát cơ động.

Giải thích ý nghĩa của CSCĐ

CSCĐ có nghĩa “Cảnh sát cơ động” trong tiếng Việt.