CSDC là gì? Nghĩa của từ csdc

CSDC là gì?

CSDC“Cảnh sát dã chiến” trong tiếng Việt.

CSDC là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng CSDC“Cảnh sát dã chiến”.

Cảnh sát dã chiến.

Giải thích ý nghĩa của CSDC

CSDC có nghĩa “Cảnh sát dã chiến” trong tiếng Việt.