CSĐN là gì? Nghĩa của từ csđn

CSĐN là gì?

CSĐN“Cảnh sát đặc nhiệm” trong tiếng Việt.

CSĐN là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng CSĐN“Cảnh sát đặc nhiệm”.

Cảnh sát đặc nhiệm.

Giải thích ý nghĩa của CSĐN

CSĐN có nghĩa “Cảnh sát đặc nhiệm” trong tiếng Việt.