CSĐT là gì? Nghĩa của từ csđt

CSĐT là gì?

CSĐT“Cảnh sát điều tra” trong tiếng Việt.

CSĐT là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng CSĐT“Cảnh sát điều tra”.

Cảnh sát điều tra.

Một số kiểu CSĐT viết tắt khác:

Cơ sở đào tạo.

Giải thích ý nghĩa của CSĐT

CSĐT có nghĩa “Cảnh sát điều tra” trong tiếng Việt.