CSĐTTPMT là gì? Nghĩa của từ csđttpmt

CSĐTTPMT là gì?

CSĐTTPMT“Cảnh sát điều tra tội phạm ma túy” trong tiếng Việt.

CSĐTTPMT là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng CSĐTTPMT“Cảnh sát điều tra tội phạm ma túy”.

Cảnh sát điều tra tội phạm ma túy.

Giải thích ý nghĩa của CSĐTTPMT

CSĐTTPMT có nghĩa “Cảnh sát điều tra tội phạm ma túy” trong tiếng Việt.