CSGT là gì? Nghĩa của từ csgt

CSGT là gì?

CSGT“Cảnh sát giao thông” trong tiếng Việt.

CSGT là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng CSGT“Cảnh sát giao thông”.

Cảnh sát giao thông.

Giải thích ý nghĩa của CSGT

CSGT có nghĩa “Cảnh sát giao thông” trong tiếng Việt.