CSMA là gì? Nghĩa của từ csma

CSMA là gì?

CSMA“Carrier-Sense Multiple Access” trong tiếng Anh.

CSMA là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng CSMA“Carrier-Sense Multiple Access”.

Carrier-Sense Multiple Access: Đa truy nhập cảm nhận sóng mang.
Tên giao thức dùng để điều khiển truy cập phương tiện MAC.

Một số kiểu CSMA viết tắt khác:

Civil Service Motoring Association: Hiệp hội lái xe dịch vụ dân sự.

Community School of Music and Arts: Trường Âm nhạc và Nghệ thuật Cộng đồng.
Một ngôi trường ở Mountain View, California, Hoa Kỳ.

Giải thích ý nghĩa của CSMA

CSMA có nghĩa “Carrier-Sense Multiple Access”, dịch sang tiếng Việt là “Đa truy nhập cảm nhận sóng mang”.