CSPF là gì? Nghĩa của từ cspf

CSPF là gì?

CSPF“Constrained Shortest Path First” trong tiếng Anh.

CSPF là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng CSPF“Constrained Shortest Path First”.

Constrained Shortest Path First: Đường dẫn ngắn nhất có giới hạn đầu tiên.

Một số kiểu CSPF viết tắt khác:

Civil Servants Pension Fund: Quỹ hưu trí công chức.

Channel Swimming and Piloting Federation: Liên đoàn Bơi và Phi công Kênh.

Giải thích ý nghĩa của CSPF

CSPF có nghĩa “Constrained Shortest Path First”, dịch sang tiếng Việt là “Đường dẫn ngắn nhất có giới hạn đầu tiên”.