CSPP là gì? Nghĩa của từ cspp

CSPP là gì?

CSPP“Corporate Sector Purchase Programme” trong tiếng Anh.

CSPP là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng CSPP“Corporate Sector Purchase Programme”.

Corporate Sector Purchase Programme: Chương trình mua hàng trong khu vực doanh nghiệp.

Một số kiểu CSPP viết tắt khác:

California School of Professional Psychology: Trường tâm lý chuyên nghiệp California.

Civil Society Partnership Program: Chương trình hợp tác xã hội dân sự.

Giải thích ý nghĩa của CSPP

CSPP có nghĩa “Corporate Sector Purchase Programme”, dịch sang tiếng Việt là “Chương trình mua hàng trong khu vực doanh nghiệp”.