CSVC là gì? Nghĩa của từ csvc

CSVC là gì?

CSVC“Cơ sở vật chất” trong tiếng Việt.

CSVC là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng CSVC“Cơ sở vật chất”.

Cơ sở vật chất.

Giải thích ý nghĩa của CSVC

CSVC có nghĩa “Cơ sở vật chất” trong tiếng Việt.