CSVL là gì? Nghĩa của từ csvl

CSVL là gì?

CSVL“Cao su Việt - Lào” trong tiếng Việt.

CSVL là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng CSVL“Cao su Việt - Lào”.

Cao su Việt - Lào.

Giải thích ý nghĩa của CSVL

CSVL có nghĩa “Cao su Việt - Lào” trong tiếng Việt.