CSXH là gì? Nghĩa của từ csxh

CSXH là gì?

CSXH“Chính sách xã hội” trong tiếng Việt.

CSXH là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng CSXH“Chính sách xã hội”.

Chính sách xã hội.

Giải thích ý nghĩa của CSXH

CSXH có nghĩa “Chính sách xã hội” trong tiếng Việt.