CTCK là gì? Nghĩa của từ ctck

CTCK là gì?

CTCK“Công ty chứng khoán” trong tiếng Việt.

CTCK là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng CTCK“Công ty chứng khoán”.

Công ty chứng khoán.

Giải thích ý nghĩa của CTCK

CTCK có nghĩa “Công ty chứng khoán” trong tiếng Việt.