CTCN là gì? Nghĩa của từ ctcn

CTCN là gì?

CTCN“Công ty cấp nước” trong tiếng Việt.

CTCN là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng CTCN“Công ty cấp nước”.

Công ty cấp nước.

Giải thích ý nghĩa của CTCN

CTCN có nghĩa “Công ty cấp nước” trong tiếng Việt.