CTCP là gì? Nghĩa của từ ctcp

CTCP là gì?

CTCP“Công ty cổ phần” trong tiếng Việt.

CTCP là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng CTCP“Công ty cổ phần”.

Công ty cổ phần.

Giải thích ý nghĩa của CTCP

CTCP có nghĩa “Công ty cổ phần” trong tiếng Việt.