CTQ là gì? Nghĩa của từ ctq

CTQ là gì?

CTQ“Cost, Time and Quality” trong tiếng Anh.

CTQ là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng CTQ“Cost, Time and Quality”.

Cost, Time and Quality: Chi phí, Thời gian và Chất lượng.

Một số kiểu CTQ viết tắt khác:

Circadian Type Questionnaire: Bảng câu hỏi loại Circadian.

Conservation Technician Qualification: Trình độ Kỹ thuật viên Bảo tồn.

Center for Teaching Quality: Trung tâm Chất lượng Giảng dạy.

Giải thích ý nghĩa của CTQ

CTQ có nghĩa “Cost, Time and Quality”, dịch sang tiếng Việt là “Chi phí, Thời gian và Chất lượng”.