CUE là gì? Nghĩa của từ cue

CUE là gì?

CUE“Carbon Usage Effectiveness” trong tiếng Anh.

CUE là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng CUE“Carbon Usage Effectiveness”.

Carbon Usage Effectiveness: Hiệu quả sử dụng carbon.

Một số kiểu CUE viết tắt khác:

Catholic University in Erbil: Đại học Công giáo ở Erbil.

Cadillac User Experience: Trải nghiệm người dùng Cadillac.

Commission for University Education: Ủy ban Giáo dục Đại học.

Coalition of University Employees: Liên minh Công nhân viên Đại học.

Center for Urban Equity: Trung tâm Công bằng Đô thị.

Collaborative Ukrainian Experiment: Hợp tác thử nghiệm tiếng Ukraina.

Capilano University Editions: Phiên bản Đại học Capilano.

Commonwealth United Entertainment: Khối thịnh vượng chung giải trí thống nhất.

Circular Unitary Ensemble: Khối tròn đơn nhất.

Committee on Urban Environment: Ủy ban Môi trường Đô thị.

Conquerors of UnderEarth: Người chinh phục UnderEarth.

Center for Urban Education: Trung tâm Giáo dục Đô thị.

Center for Urban Entrepreneurship: Trung tâm Khởi nghiệp Đô thị.

Giải thích ý nghĩa của CUE

CUE có nghĩa “Carbon Usage Effectiveness”, dịch sang tiếng Việt là “Hiệu quả sử dụng carbon”.