CXD là gì? Nghĩa của từ cxd

CXD là gì?

CXD“Cao và Dài” trong tiếng Việt, “Career Exploration and Development” trong tiếng Anh.

CXD là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng CXD“Cao và Dài”, “Career Exploration and Development”.

Cao và Dài.
Thường viết thành CxD được hiểu là "chiều cao" x(nhân) "chiều dài", đề cập đến kích thước của một sản phẩm nào đó.

Career Exploration and Development: Khám phá và phát triển nghề nghiệp.

Một số kiểu CXD viết tắt khác:

Chưa xác định.
Kiểu viết không dấu bằng cách lấy chữ cái của từng từ trong cụm từ "Chua Xac Dinh".

Coherent X-ray Diffraction imaging: Hình ảnh nhiễu xạ tia X mạch lạc.

Computing by Design.
Tên của một bộ sách liên quan đến máy tính.

Computed X-ray densitometry: Đo mật độ tia X bằng máy tính.

Giải thích ý nghĩa của CXD

VIỆT NGỮ.

CXD có nghĩa “Cao và Dài” trong tiếng Việt.

NGOẠI NGỮ.

CXD có nghĩa “Career Exploration and Development”, dịch sang tiếng Việt là “Khám phá và phát triển nghề nghiệp”.