CYA là gì? Nghĩa của từ cya

CYA là gì?

CYA“See You Again” trong tiếng Anh.

CYA là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng CYA“See You Again”.

See You Again: Gặp lại bạn sau.

Một số kiểu CYA viết tắt khác:

Cover Your Ass: Che mông của bạn.

Cyanuric acid: Axit xyanuric.

California Youth Authority: Cơ quan Thanh niên California (Hoa Kỳ).
Với tên gọi mới là California Division of Juvenile Justice (DJJ - Bộ phận Tư pháp Vị thành niên California).

College Year in Athens.
Tên một chương trình du học tại Mỹ.

Canadian Yachting Association: Hiệp hội Du thuyền Canada.

Giải thích ý nghĩa của CYA

CYA có nghĩa “See You Again”, dịch sang tiếng Việt là “Gặp lại bạn sau”.