D&D là gì? Nghĩa của từ d&d

D&D là gì?

D&D“Dungeons and Dragons” trong tiếng Anh.

D&D là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng D&D“Dungeons and Dragons”.

Dungeons and Dragons: Ngục tối và Rồng.

Một số kiểu D&D viết tắt khác:

Diversion and Distress: Chệch hướng và đau khổ.
Kiểm soát không lưu.

Giải thích ý nghĩa của D&D

D&D có nghĩa “Dungeons and Dragons”, dịch sang tiếng Việt là “Ngục tối và Rồng”.