DAM là gì? Nghĩa của từ dam

DAM là gì?

DAM“Digital Asset Management” trong tiếng Anh.

DAM là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng DAM“Digital Asset Management”.

Digital Asset Management: Quản lý tài sản kỹ thuật số.

Một số kiểu DAM viết tắt khác:

Database Activity Monitoring: Giám sát hoạt động cơ sở dữ liệu.

Giải thích ý nghĩa của DAM

DAM có nghĩa “Digital Asset Management”, dịch sang tiếng Việt là “Quản lý tài sản kỹ thuật số”.