DAP là gì? Nghĩa của từ dap

DAP là gì?

DAP“Delivery At Place” trong tiếng Anh.

DAP là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng DAP“Delivery At Place”.

Delivery At Place: Giao hàng tận nơi.

Một số kiểu DAP viết tắt khác:

Digital Archive Project: Dự án lưu trữ kỹ thuật số.

Digital Audio Player: Trình phát âm thanh kỹ thuật số.

Domain Application Protocol: Giao thức ứng dụng tên miền.

Distributed Array Processor: Bộ xử lý mảng phân tán.

Debug Access Port: Cổng truy cập gỡ lỗi.

Directory Access Protocol: Giao thức truy cập thư mục.

Dose area product: Khu vực liều lượng sản phẩm.

Digital Adoption Platform: Nền tảng chấp nhận kỹ thuật số.

Diamidophosphate: Diamidophosphat.
Một ion phosphoryl hóa.

Diaminopimelic acid: Axit diaminopimelic.

Draw-a-Person test: Bài kiểm tra Draw-a-Person.

Giải thích ý nghĩa của DAP

DAP có nghĩa “Delivery At Place”, dịch sang tiếng Việt là “Giao hàng tận nơi”.