DAPR là gì? Nghĩa của từ dapr

DAPR là gì?

DAPR“Dynamic, Anomaly & Pattern Response” trong tiếng Anh.

DAPR là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng DAPR“Dynamic, Anomaly & Pattern Response”.

Dynamic, Anomaly & Pattern Response: Phản hồi động, bất thường & mẫu.

Một số kiểu DAPR viết tắt khác:

Diploma in Advertising, Public Relations & Brand Management: Văn bằng Quảng cáo, Quan hệ Công chúng & Quản lý Thương hiệu.

Giải thích ý nghĩa của DAPR

DAPR có nghĩa “Dynamic, Anomaly & Pattern Response”, dịch sang tiếng Việt là “Phản hồi động, bất thường & mẫu”.