ĐBSCL là gì? Nghĩa của từ đbscl

ĐBSCL là gì?

ĐBSCL“Đồng bằng sông Cửu Long” trong tiếng Việt.

ĐBSCL là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ĐBSCL“Đồng bằng sông Cửu Long”.

Đồng bằng sông Cửu Long.

Giải thích ý nghĩa của ĐBSCL

ĐBSCL có nghĩa “Đồng bằng sông Cửu Long” trong tiếng Việt.