DCCH là gì? Nghĩa của từ dcch

DCCH là gì?

DCCH“Dân chủ Cộng hòa” trong tiếng Việt, “Dedicated Control Channel” trong tiếng Anh.

DCCH là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng DCCH“Dân chủ Cộng hòa”, “Dedicated Control Channel”.

Dân chủ Cộng hòa.
Thuật ngữ thường dùng để đề cập đến chế độ chính trị của một quốc gia.

Dedicated Control Channel: Kênh điều khiển chuyên dụng.
Thuật ngữ được sử dụng nhiều trong lĩnh vực liên lạc vô tuyến.

Giải thích ý nghĩa của DCCH

VIỆT NGỮ.

DCCH có nghĩa “Dân chủ Cộng hòa” trong tiếng Việt.

NGOẠI NGỮ.

DCCH có nghĩa “Dedicated Control Channel”, dịch sang tiếng Việt là “Kênh điều khiển chuyên dụng”.