DCCN là gì? Nghĩa của từ dccn

DCCN là gì?

DCCN“Douglas County Community Network” trong tiếng Anh.

DCCN là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng DCCN“Douglas County Community Network”.

Douglas County Community Network: Mạng cộng đồng hạt Douglas.

Giải thích ý nghĩa của DCCN

DCCN có nghĩa “Douglas County Community Network”, dịch sang tiếng Việt là “Mạng cộng đồng hạt Douglas”.