DCD là gì? Nghĩa của từ dcd

DCD là gì?

DCD“Donation after Cardiac Death” trong tiếng Anh.

DCD là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng DCD“Donation after Cardiac Death”.

Donation after Cardiac Death: Hiến sau khi chết do tim.
Nội tạng.

Giải thích ý nghĩa của DCD

DCD có nghĩa “Donation after Cardiac Death”, dịch sang tiếng Việt là “Hiến sau khi chết do tim”.