DCDC là gì? Nghĩa của từ dcdc

DCDC là gì?

DCDC“Development, Concepts and Doctrine Centre” trong tiếng Anh.

DCDC là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng DCDC“Development, Concepts and Doctrine Centre”.

Development, Concepts and Doctrine Centre: Trung tâm Phát triển, Khái niệm và Giáo lý.

Giải thích ý nghĩa của DCDC

DCDC có nghĩa “Development, Concepts and Doctrine Centre”, dịch sang tiếng Việt là “Trung tâm Phát triển, Khái niệm và Giáo lý”.