DCI là gì? Nghĩa của từ dci

DCI là gì?

DCI“Detection, Classification and Identification” trong tiếng Anh.

DCI là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng DCI“Detection, Classification and Identification”.

Detection, Classification and Identification: Phát hiện, Phân loại và Nhận dạng.

Một số kiểu DCI viết tắt khác:

Drum Corps International: Drum Corps International.

Duellists' Convocation International: Duellists 'Convocation International.
bây giờ được gọi đơn giản bằng tên viết tắt.

Giải thích ý nghĩa của DCI

DCI có nghĩa “Detection, Classification and Identification”, dịch sang tiếng Việt là “Phát hiện, Phân loại và Nhận dạng”.