ĐCSVN là gì? Nghĩa của từ đcsvn

ĐCSVN là gì?

ĐCSVN“Đảng Cộng sản Việt Nam” trong tiếng Việt.

ĐCSVN là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ĐCSVN“Đảng Cộng sản Việt Nam”.

Đảng Cộng sản Việt Nam.

Giải thích ý nghĩa của ĐCSVN

ĐCSVN có nghĩa “Đảng Cộng sản Việt Nam” trong tiếng Việt.