DDA là gì? Nghĩa của từ dda

DDA là gì?

DDA“Digital Differential Analyzer” trong tiếng Anh.

DDA là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng DDA“Digital Differential Analyzer”.

Digital Differential Analyzer: Digital Differential Analyzer.
thuật toán đồ họa.

Một số kiểu DDA viết tắt khác:

Deputy District Attorney: Phó biện lý quận.

Giải thích ý nghĩa của DDA

DDA có nghĩa “Digital Differential Analyzer”, dịch sang tiếng Việt là “Digital Differential Analyzer”.