DDD là gì? Nghĩa của từ ddd

DDD là gì?

DDD“Data Display Debugger” trong tiếng Anh.

DDD là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng DDD“Data Display Debugger”.

Data Display Debugger: Trình gỡ lỗi hiển thị dữ liệu.

Một số kiểu DDD viết tắt khác:

Digital Digital Digital: Kỹ thuật số Kỹ thuật số Kỹ thuật số.
làm chủ CD.

Giải thích ý nghĩa của DDD

DDD có nghĩa “Data Display Debugger”, dịch sang tiếng Việt là “Trình gỡ lỗi hiển thị dữ liệu”.