DDR&E là gì? Nghĩa của từ ddr&e

DDR&E là gì?

DDR&E“Defense Department Research and Engineering” trong tiếng Anh.

DDR&E là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng DDR&E“Defense Department Research and Engineering”.

Defense Department Research and Engineering: Bộ Quốc phòng Nghiên cứu và Kỹ thuật.
Hoa Kỳ.

Giải thích ý nghĩa của DDR&E

DDR&E có nghĩa “Defense Department Research and Engineering”, dịch sang tiếng Việt là “Bộ Quốc phòng Nghiên cứu và Kỹ thuật”.