DDR là gì? Nghĩa của từ ddr

DDR là gì?

DDR“Dance Dance Revolution” trong tiếng Anh.

DDR là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng DDR“Dance Dance Revolution”.

Dance Dance Revolution: Dance Dance Revolution.

Một số kiểu DDR viết tắt khác:

Double Data Rate: Tốc độ dữ liệu gấp đôi.

East Germany: Đông Đức.
ISO 3166 bát quái, lỗi thời từ năm 1990.

Giải thích ý nghĩa của DDR

DDR có nghĩa “Dance Dance Revolution”, dịch sang tiếng Việt là “Dance Dance Revolution”.