DDTS là gì? Nghĩa của từ ddts

DDTS là gì?

DDTS“Dodecyltrichlorosilane” trong tiếng Anh.

DDTS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng DDTS“Dodecyltrichlorosilane”.

Dodecyltrichlorosilane: .

Một số kiểu DDTS viết tắt khác:

Dichloro-diphenyl-trichloroethanes.
DDTs.

Giải thích ý nghĩa của DDTS

DDTS có nghĩa “Dodecyltrichlorosilane”, dịch sang tiếng Việt là “”.