DECI là gì? Nghĩa của từ deci

DECI là gì?

DECI“Distance Education Council of India” trong tiếng Anh.

DECI là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng DECI“Distance Education Council of India”.

Distance Education Council of India: Hội đồng giáo dục từ xa của Ấn Độ.

Giải thích ý nghĩa của DECI

DECI có nghĩa “Distance Education Council of India”, dịch sang tiếng Việt là “Hội đồng giáo dục từ xa của Ấn Độ”.