DECSIM là gì? Nghĩa của từ decsim

DECSIM là gì?

DECSIM“Model DEComposition and SIMulation algorithm” trong tiếng Anh.

DECSIM là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng DECSIM“Model DEComposition and SIMulation algorithm”.

Model DEComposition and SIMulation algorithm: Mô hình DEComposition và thuật toán mô phỏng.

Một số kiểu DECSIM viết tắt khác:

Directed Energy Combat SIMulation: Mô phỏng chiến đấu năng lượng có hướng.

Giải thích ý nghĩa của DECSIM

DECSIM có nghĩa “Model DEComposition and SIMulation algorithm”, dịch sang tiếng Việt là “Mô hình DEComposition và thuật toán mô phỏng”.